KALNUOTĖS BENDRUOMENĖ

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. KALNUOTĖS BENDRUOMENĖ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija (toliau Asociacija).
 2. Asociacija yra savanoriška visuomeninė organizacija.
 3. Asociacija vienija asmenis, kurie:
  • Turi dvasingą, nematerialistinę pasaulėžiūrą.
  • Siekia tobulėti dvasiškai, gyventi sveikoje, doroje aplinkoje, kartu ją kurti, puoselėti.
  • Yra savarankūs, sąmoningi, sąžiningi bei atsakingi.
  • Stengiasi gyventi, vadovaudamiesi žmogiškomis dorybėmis.
  • Laikosi šių etikos bei moralės principų:
   • Vadovaujasi dvasine meile, atjauta, kaip pagrindinėmis vertybėmis, gerbia gyvybę, nekenkia jai.
   • Gerbia kiekvieno žmogaus evoliucinį, dvasinio tobulėjimo siekį bei evoliucinio kelio laisvą pasirinkimą kaip vieną pagrindinių vertybių.
   • Nevagia ir nemeluoja – gerbia nuosavybę, siekia tiesos.
   • Yra ištikimas, siekia vidinės bei išorinės švaros – nesvetimauja bei neištvirkauja.
   • Nemanipuliuoja aplinkiniais, siekia teisingų, adekvačių mainų su aplinka.
   • Visur, kur įmanoma, siekia taikos, harmonijos, saiko, sąmoningumo, dvasingumo, grožio – nepavyduliauja, nekerštauja, neapkalbinėja.
   • Siekia sąmoningumo, blaivybės bei ją palaiko, – nevartoja, tuo labiau nepriklauso nuo svaigalų, kvaišalų (alkoholio, narkotikų, rūkalų).
   • Siekia nekenkti aplinkai, sau bei kitoms gyvoms būtybėms nei mintimis, nei žodžiais, nei darbais.
   • Siekia darnos, prisiima atsakomybę už savo mintis, žodžius, veiksmus, darbus bei darbų pasekmes.
   • Dirba savo, savo šeimos bei visuomenės labui, netinginiauja.
   • Gerbia savo bei kitų įsitikinimus, laisvę.
   • Gerbia visuomenėje priimtas etiško elgesio normas bei įstatymus.
   • Kiekvienu savo poelgiu, mintimi, jausmais siekia kuo didesnės naudos kuo didesnei visumai  bei kuo mažesnės žalos kuo mažesnei visumai.
 1. Asociacija savo veikloje remiasi demokratijos, bendradarbiavimo, taikumo, nekenkimo principais, laisvės bei atsakomybės derinimo principais, sąmoningumo, savarankumo skatinimu, bendražmogiškosiomis vertybėmis.
 2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų ir kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais poįstatyminiais aktais, šiais įstatais.
 3. Asociacijos veiklos laikotarpis –  neribotas.
 4. Asociacijos finansiniai metai – prasideda nuo balandžio 1 dienos iki kovo 31 dienos.
 5. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, jei Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitokia tokios pačios teisinės formos juridinių asmenų buveinės keitimo tvarka.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai yra šie:
  • Skleisti ir įtvirtinti Asociacijai svarbias vertybes visose gyvenimo srityse Lietuvos įstatymus ir Konstituciją atitinkančiais būdais;
  • Organizuoti bendrą veiklą, įvairius renginius, visuomenines akcijas, projektus sveikos ir doros gyvensenos ugdymui ir įtvirtinimui;
  • Kurti įvairios paskirties infrastruktūrą, siekiant įgyvendinti Asociacijoje svarbias vertybes ir skleidžiamas idėjas.
  • Skleisti su Asociacijos vertybėmis bei tikslais susijusią informaciją, šviesti, ugdyti visuomenę;
  • Bendradarbiauti su kitomis įvairaus juridinio statuso organizacijomis bei pavieniais asmenimis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
  • Teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą su Asociacijos tikslais bei vertybėmis susijusiose srityse;
  • Realizuoti dvasingą, taikią, dorą ir sveiką gyvenseną savo, kaip Asociacijos, pavyzdžiu.
  • Organizuoti bendrą poilsį, piligrimines, pažintines keliones, kultūrinius renginius, įvairius socialinius projektus.
  • Rūpintis aplinkos socialinės vertės kėlimu, skelbti bei įgyvendinti darnos su gamta idėjas.
  • Ugdyti bendruomeniškumo jausmą, savitarpio pagalbą.
  • Užtikrinti darną tarp žmogaus ir Žemės, rūpinantis planetos ekologija.
 1. Asociacija, įgyvendindama įstatuose numatytus tikslus, veikia šiose srityse:
  • Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;
  • Popieriaus ir popierinių gaminių gamyba;
  • Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
  • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;
  • Didmeninė ir mažmeninė prekyba;
  • Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse;
  • Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;
  • Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla;
  • Leidybinė veikla;
  • Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla;
  • Programų rengimas ir transliavimas;
  • Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
  • Fotografavimo veikla;
  • Kultūrinis švietimas;
  • Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla;
  • Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla;
  • Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
  • Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla;
  • Pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
  • Visa kita nelicencijuota veikla.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

 1. Asociacijos nariu gali tapti kiekvienas pilnametis klubo „Trys brangenybes” ar norintis į jį įstoti narys, pateikęs raštišką prašymą Asociacijos valdybai, kuri jį svarsto artimiausiame posėdyje. Pareiškimas patenkinamas paprasta valdybos narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, nurodomi jo motyvai. Naujai priimtam nariui nustatomas bandomasis narystės laikotarpis, kurio trukmė apsprendžiama paprasto Asociacijos narių susirinkimo nutarimo protokolu. Į Asociaciją gali stoti ir ne klubo narys, atitinkantis anksčiau nurodytus punktus, tačiau tai turi būti svarstoma išimties tvarka.
 2. Asociacijos nario teisės:
  • Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  • Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  • Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  • Bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • Kitos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytos teisės.
 3. Asociacijos nario pareigos:
  • Laikytis Asociacijos įstatų;
  • Vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
  • Dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
  • Kas mėnesį mokėti mėnesinį Asociacijos nario mokestį.
 4. Stojamojo mokesčio, Asociacijos nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama Valdybos sprendimu.
 5. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, jeigu jo elgesys ir pasaulėžiūra akivaizdžiai neatitinka Asociacijos vertybių ir veiklos, kenkia Asociacijos veiklai, jos narių gerovei, įvaizdžiui, reputacijai, o taip pat jei nario elgesys ir veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir (arba) kelia visuomenei pavojų.
 6. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

IV. ASOCIJUOTI ASOCIACIJOS NARIAI

 1. Asociacijos Asocijuotas narys – tai pritariantis Asociacijos tikslams, vertybėms, veiklos būdams, idėjoms, pasaulėžiūrai asmuo, pareiškęs tokį norą. Laiko vertingais Asociacijos vertybes, stengiasi laikytis nurodytų principų.
 2. Asociacijos Asocijuotas narys neturi balsavimo teisės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.
 3. Asocijuotas Asociacijos narys gali, laikydamasis nustatytų Asociacijos valdybos taisyklių, išreikšti savo nuomonę Asociacijos įvairiais su Asociacijos veikla bei vertybėmis susijusiais klausimais, bendrauti su kitais Asociacijos Asocijuotais nariais, Asociacijos nariais, dalyvauti Asociacijos rengiamuose renginiuose, projektuose.

V. ASOCIACIJOS  ORGANAI

 1. Asociacijos organai yra:
  • Visuotinis narių susirinkimas;
  • Vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Vadovas;
  • Kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba.

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
 2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
 3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia Vadovas. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui šių įstatų XI skirsnio 2 punkte nurodyta tvarka.
 4. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ visų Asociacijos narių. Visuotinių narių susirinkimams pirmininkauja Valdybos pirmininkas ar kitas Valdybos įgaliotas asmuo.
 5. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 60 dienų šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
 6. Vienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys, negalintis asmeniškai dalyvauti Susirinkime, įstatymų nustatyta tvarka gali įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.
 7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
 8. Sprendimams dėl Asociacijos įstatų pakeitimo, sprendimams pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 9. Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš ½ Asociacijos narių, Valdyba, Valdybos pirmininkas arba Vadovas.

VII. VALDYBA

 1. Asociacijos Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kuris organizuoja Asociacijos veiklą, daro sprendimus, teikia siūlymus Visuotiniam narių susirinkimui.
 2. Valdybą sudaro asmenys, išrinkti Visuotinio narių susirinkimo, 4 metų laikotarpiui. Sprendimus dėl Valdybos nario paskyrimo ir pašalinimo priima Visuotinis narių susirinkimas šio skirsnio 3 punkte nustatyta tvarka.
 3. Renkant Valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus.Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
 4. Valdyba:
  • Analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;
  • Priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
  • Svarsto Valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;
  • Nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
  • Įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • Atlieka kitas funkcijas šiuose įstatuose nepriskirtas kitiems valdymo organams, o taip pat nustatytas kituose šių įstatų punktuose.
 5. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
 6. Vienas Valdybos narys Valdybos posėdyje turi vieną balsą.
 7. Valdyba iš savo narių balsų dauguma renka Valdybos Pirmininką Valdybos kadencijos trukmei.
 8. Valdybos pirmininkas:
  • Pirmininkauja Visuotiniems narių susirinkimams bei Valdybos posėdžiams;
  • Atstovauja Asociaciją santykiuose su kitomis organizacijomis, valstybės institucijomis ar kitais trečiais asmenimis;
  • Atstovauja Valdybai bei organizuoja Valdybos darbą;
  • Siūlo Valdybai sudaryti ir tvirtinti Komitetus ir/ar Departamentus ar kitokias darbo grupes ir siūlo jų vadovus;
  • Siūlo Valdybai patvirtinti Asociacijos vadovą;
  • Pasirašo sudaromas bei nutraukiamas darbo sutartis su Valdybos nariais bei Valdybos skiriamais Komitetų ir/ar Departamentų vadovais;
  • Atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

VIII. VADOVAS

 1. Vadovą skiria ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus Valdyba.
 2. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat Asociacijos vardu, vadovaudamasis Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir/ar Valdybos sprendimais ir nutarimais, sudaro sandorius Asociacijos vardu.
 3. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų
  • Atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  • Priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
  • Parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
  • Pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  • Pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, Valdybai ir Asociacijos nariams;
  • Įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • Analizuoja Valdybos pasiūlymus;
  • Viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
  • Organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
  • Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

IX. KOMITETAI IR DEPARTAMENTAI

 1. Asociacijos yra sudaromi ir veikia Asociacijos patariamieji organai – Komitetai ir/arba Departamentai.
 2. Komitetai ir Departamentai yra sudaromi Valdybos sprendimu ir dirba atitinkamose veiklos srityse.

X. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 1. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 2. Vadovas per 4  mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

XI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 1. Visi pranešimai ir skelbimai, kurie vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami teisės aktuose nurodytais terminais periodinėje spaudoje – dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama Asociacijos nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su šia informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina valdyba.
 4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Asociacijos įstatai keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Įstatai keičiami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų narių balsų.
 2. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos vadovas arba Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
 3. Asociacijos įstatai laikomi pakeistais, įregistravus juos Juridinių asmenų registre.

XIII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

XIV. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

 1. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacijos vadovas turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 2. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.